Rózne

Warunki uczestnictwa w Konkursie WakacyjniPiraci

Oferta od , 10. gru. 2019 12.00

Warunki uczestnictwa w konkursie WakacyjniPiraci

„Konkurs wakacyjny”

1. Konkurs i organizator

Organizatorem Konkursu internetowego „Konkurs wakacyjny" (zwanego dalej „Konkursem“) jest spółka HolidayPirates GmbH, Wallstraße 59, 10179 Berlin (zwana dalej „HolidayPirates“). Udział w Konkursie regulują wyłącznie poniższe warunki uczestnictwa.


2. Udział

2.1 Uprawniona do udziału jest każda osoba, która ukończyła 18 rok życia. Wyłączeni z udziału są pracownicy HolidayPirates, pracownicy przedsiębiorstw powiązanych i ich krewni.

2.2 Udział w Konkursie możliwy jest wyłącznie w okresie 02.03 - 15.03.2020. Zgłoszenia muszą pojawić się do 15 marca 2020 do godziny 11:59 EST. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2.3 Udział w Konkursie bierze każdy, kto w podanym terminie wykona poniższe działania:

  • dołączy do wydarzenia na Facebook'u
  • dołączy do naszej grupy na Facebook'u
  • wstawi w wydarzeniu konkursowym swoje zdjęcie pokazujące, jak aktywnie spędza urlop

2.4 W Konkursie biorą udział tylko te osoby, które spełniły warunki podane w punkcie 2.3. W przypadku spóźnionych lub niekompletnych zgłoszeń HolidayPirates nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności.


3. Realizacja i przyznanie nagrody

3.1 Przyznawane są wyłącznie niżej opisane nagrody:

  • 1 miejsce:
  • 2 miejsce:
  • 3 miejsce:

3.2 Zwycięzcy zostaną wyłonieni w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia konkursu. Nagrodzeni zostaną uczestnicy, których zdjęcia zostaną uznane przez HolidayPirates za najbardziej inspirujące i którzy wykonają pozostałe działania wymienione w punkcie 2.3.

3.3 Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w komentarzu w wydarzeniu konkursowym na Facebook'u oraz na stronie konkursowej. Zwycięzca musi potwierdzić otrzymanie zawiadomienia, swoje nazwisko i adres e-mail w terminie 3 dni roboczych od otrzymania od organizatora powiadomienia o zwycięstwie na adres podany w tym powiadomieniu. W przeciwnym razie zwycięzca traci prawo do nagrody, która zostanie przyznana innemu uczestnikowi Konkursu. Uczestnik musi zatem sam zadbać o zapoznanie się z powiadomieniem o nagrodzie od HolidayPirates zamieszczonym w wydarzeniu konkursowym na Facebook'u.

3.4 Prawo do nagrody nie może zostać odstąpione lub przeniesione. Nagrody nie można wypłacić w formie pieniężnej, uzupełnić lub zmienić. Jeśli nagroda – niezależnie z jakiej przyczyny – nie może zostać przekazana, HolidayPirates zastrzega sobie prawo do przekazania innej nagrody o takiej samej wartości.

3.6 Wygrany voucher w formie elektronicznej wysyłany i realizowany jest przez portal Triverna. Termin pobytu zwycięzca ustala bezpośrednio z hotelem. Pobyt obejmuje 2 doby i może zostać zrealizowany w weekendy lub w tygodniu. Voucher nie może być zrealizowany w okresie świąt i długich weekendów. HolidayPirates nie jest odpowiedzialna za realizację vouchera.

3.7 Facebook nie jest zaangażowany w organizację Konkursu, nie jest sponsorem i nie jest odpowiedzialny za udzielanie żadnych informacji w sprawie tego Konkursu.

3.8 Zwycięzca może być zobligowany do zapłacenia podatku we własnym zakresie. Zwycięzca jest zobligowany do samodzielnego obliczenia i odprowadzenia kwoty podatku do odpowiedniego organu podatkowego.


4. Wykluczenie z udziału

4.1 W przypadku naruszenia niniejszych warunków uczestnictwa HolidayPirates zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestników z Konkursu.

4.2 Ponadto HolidayPirates zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestników, którzy korzystają z niedozwolonych środków lub w inny sposób uzyskują korzyści przez manipulację (w szczególności uczestnictwo zbiorowe i wielokrotne, o ile te nie zostały wyraźnie dopuszczone przez HolidayPirates). Powyższe ma miejsce w przypadku użycia np. automatycznych skryptów, narzędzi hakerskich, trojanów i wirusów lub gdy uczestnik uzyskuje korzyści z zastosowania innych niedozwolonych środków. Wykluczeniem grozi również podanie nieprawdziwych danych osobowych lub użycie „kont fejkowych“. W takich przypadkach może również dojść do ewentualnego późniejszego cofnięcia przyznania nagród i/lub zażądania ich zwrotu.


5. Wcześniejsze zakończenie lub przerwanie Konkursu

HolidayPirates ma prawo do wcześniejszego przerwania, zawieszenia lub zmiany Konkursu w razie nieprzewidzianych i nie leżących w gestii organizatora okoliczności, które utrudniają lub uniemożliwiają realizację Konkursu w pierwotnej formie przez HolidayPirates. Chodzi tu w szczególności – jednak nie wyłącznie – o niedozwoloną ingerencję osób trzecich, problemy techniczne ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, na które organizator nie ma wpływu, oraz naruszenia prawa związane bezpośrednio z przeprowadzeniem Konkursu, w tym w szczególności ingerencję w przebieg Konkursu mającą na celu manipulację.


6. Przeniesienie praw

Uczestnik przenosi na HolidayPirates prawo niewyłącznego, dowolnie częstego korzystania dla realizacji podanego celu w odniesieniu do wszystkich powstałych lub mogących powstać po jego stronie ewentualnie nabytych lub nabywanych w przyszłości praw autorskich dotyczących ochrony użytkowania lub praw własności i innych praw do zdjęć i/lub prac fotograficznych, przekazanych przez niego w ramach uczestnictwa w Konkursie – bez ograniczeń co do treści, czasu i miejsca.


7. Przetwarzanie danych podczas Konkursu

Szczegółowe informacje na temat danych przetwarzanych w kontekście konkursu oraz prawa istniejące w tym względzie można znaleźć w naszej polityce ochrony danych, którą można wyświetlić tutaj.


8. Usunięcie danych

HolidayPirates usuwa dane po przeprowadzeniu Konkursu oraz przyznaniu i dostarczeniu nagród lub przerwaniu Konkursu zgodnie z punktem 6, jeśli użytkownik nie udzielił osobnej zgody na dalsze wykorzystywanie danych (np. poprzez subskrypcję newslettera). Prawa użytkownika z punktu 6.4 pozostają nienaruszone.

9. Prawa dotyczące przetwarzania danych

Zgodnie z niemiecką Ustawą o ochronie danych osobowych uczestnicy mają prawo do informacji w zakresie swoich danych osobowych, które są przechowywane oraz do ewentualnego sprostowania, zablokowania i usunięcia tych danych. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych, udzielenia informacji, sprostowania, blokowania czy usuwania danych uczestnik powinien napisać na adres e-mail: [email protected]


9. Postanowienia końcowe

9.1 Dochodzenie roszczeń na drodze prawnej jest wyłączone.Warunki uczestnictwa w Konkursie WakacyjniPiraci